Cartografie voor Natuurbranden

Het NGI valt weer in de prijzen bij de e-gov Awards !


In 2015 won het platform Cartesius.be van het NGI de e-gov award voor gebruiksvriendelijkheid. Dit jaar kreeg het Instituut de e-gov Award voor samenwerking, voor zijn project "Cartografie voor natuurbranden". Het NGI heeft voor dit project inderdaad nauw samengewerkt met de hulpdiensten, ASTRID, de FOD Binnenlandse Zaken, het Agentschap Natuur en Bos en met Defensie. Kwaliteitsvolle kaarten, die het resultaat zijn van nauw overleg tussen alle partijen, zijn van cruciaal belang voor het beheersen van een grootschalige crisis. Deze prijs is een erkenning van die noodzaak.


Wie graag meer wil weten over het project en de proeftoepassing, vindt hier een filmpje!

Gedaan met klungelige gemeenteplannetjes die brandweer, politie, civiele bescherming, en andere hulpdiensten ad hoc met plakband aan elkaar moeten plakken bij grote, grensoverschrijdende natuurbranden. Dankzij dit project kunnen de verschillende hulpdiensten bij grootschalige incidenten overal over dezelfde, goede terreinkennis beschikken.

Om dit te bereiken werd een duidelijke digitale basiskaart ontwikkeld, met straatnamen, een gemeenschappelijk co÷rdinatenstelsel met Wildfire-Index-Grid, en een uniforme catalogus en weergave van specifieke thematische informatie voor de hulpdiensten (zoals toegangswegen, waterwinpunten, situational awareness, enz.). Dit materiaal is als webservice toegankelijk en kan ook worden afgedrukt in de vorm van grote overzichtskaarten en veld-atlassen. Hierdoor spreekt iedereen dezelfde kaart'taal', en zijn de gegevens steeds uniform beschikbaar volgens de actuele situatie en de specifieke noden van een interventie.

Deze geodata werden ingebouwd in een piloot-webapplicatie die het mogelijk maakt het materiaal te gebruiken voor oefeningen zodat hulpdiensten en hun management het praktisch nut van een gemeenschappelijke operationele cartografie Ún de verankering hiervan in het crisismanagement kunnen evalueren.

Resultaten

Een digitale cartografie met een zo actueel mogelijke basiskaart, specifieke thematische data, een indexgrid; een volledig functionele webapplicatie; succesvolle evaluatie van de operationele cartografie en de applicatie en van de voorwaarden voor uitrol in een operationele omgeving; Draagvlak voor verdere uitbouw van een gemeenschappelijke ruimtelijke gegevensinfrastructuur voor incident- en crisismanagement.

Links :

Natuurbranden_MIL

Natuurbranden_RTL

Natuurbranden_ATV

Natuurbranden_VRT

Natuurbranden_VTM