home
home > know-how > toponymie
De toponymie bij het NGI
 
Kaartschrift

 
Afkortingen in de
legende 1:10 000
Voorbeelden van enkele
letterpolissen 1:10 000
Glossaire de la terminologie
toponymique (Frans)
Glossary of Toponymic
Terminology (Engels)
 Glossarium taal keuze :
Engels
Frans
De selectie van de toponiemen, omschrijvingen en karakteristieken die op een kaart worden vermeld is verbonden aan de schaal en aan de filosofie van die kaart.

Op de basiskaart vinden we bijvoorbeeld niet de namen van uitgestrekte entiteiten zoals gewesten of provincies, maar wel de namen van palen, fonteinen, opmerkelijke bomen alsook de namen van een groot aantal gehuchten.

De nieuwe basiskaart op schaal 1:10 000 heeft een belangrijk thematisch aspect waarmee we dikwijls rekening moeten houden bij de selectie van de objecten en het toekennen van een toponiem, een omschrijving of een karakteristiek aan die objecten.


We volgen ook meer algemene regels.

Een van die regels wil dat we alle overbodige informatie weglaten. Bijvoorbeeld, de specifieke term die objecten aanduidt die van verschillende aard zijn (domein, kapel, kasteel ...) doch dicht bij elkaar gelegen zijn, wordt niet systematisch herhaald.

Een andere regel wil dat de toponiemen die de naam van een levende persoon bevatten niet op de kaart mogen worden vermeld. Hetzelfde geldt voor toponiemen die de naam van een commercieel bedrijf bevatten en als reclame kunnen dienen voor dat bedrijf.


De regels die de leesbaarheid van de kaart garanderen verplichten ons soms een element van het kaartschrift te verwerpen, te verplaatsen of anders voor te stellen.

Het is immers zo dat de namen van woongebieden meestal ongewijzigd op de basiskaart worden voorgesteld, terwijl een groot aantal andere toponiemen afgekort of anders gestructureerd worden. We gebruiken systematisch afkortingen voor een aantal omschrijvingen.


De toponymische informatie die op de kaart vermeld staat is ook minder rijk dan de informatie die tijdens de toponymische enquête ingezameld werd voor andere elementen dan de vorm. Letterpolissen, kleur en grootte van het kaartschrift kunnen echter inlichtingen verstrekken over de klasse waartoe de toponiemen, omschrijvingen en karakteristieken behoren en in sommige gevallen nadere gegevens verstrekken over andere factoren (belang, breedte enz.).


De herwerkte informatie wordt op haar juiste plaats en in haar correcte vorm overgeschreven op een document, de zogenaamde minuut van het kaartschrift.

Een stel kleuren visualiseert de informatie die tijdens de enquête ingezameld is en die betrekking heeft op de klasse waarnaar de toponiemen verwijzen en op de bekendheid van de toponiemen.

Dit laatste informatiegegeven zal desnoods gebruikt worden als selectiecriterium voor de afgeleide kaarten.

De minuut van het kaartschrift is een onmisbaar document voor het plaatsen van het kaartschrift.

Uittreksel uit de minuut van het kaartschrift van de kaart 1:10 000 nr. 23/7 Zuid: Vilvoorde (West). - 1994
 


home | producten | know-how | organisatie | online-resources | info-verkoop | copyright

opmerkingen over de website? contacteer ons
2013 © Nationaal Geografisch Instituut
Verkoopsvoorwaarden

naar boven