home
home > info-verkoop > verkoopsvoorwaarden
       

VERKOOPSVOORWAARDEN

Deze verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing voor alle bestellingen die per post, fax en of per e-mail gebeuren.
Iedere bestelling die op bovenvermelde wijze gebeurt impliceert de aanvaarding van deze verkoopsvoorwaarden.

Prijs

De prijzen zijn geldig zo lang zij niet gewijzigd worden op de website. De prijzen op het ogenblik van de facturering zijn deze geldig op de website op het ogenblik van de bestelling.
Onze prijzen kunnen steeds gewijzigd worden zonder voorafgaandelijke berichtgeving.
Onze prijzen zijn vrij van BTW.
prijzen van de verschillende producten.

Leveringskosten

De leveringskosten (verpakkings- en vrachtkosten) zijn niet in de prijs begrepen. Zij worden apart aangerekend aan de klant.

Leveringsplaats
De levering gebeurt aan het adres opgegeven door de klant.

Verzending
De verzending gebeurt op risico van de geadresseerde.
Gelieve daarom de verzonden producten onmiddellijk te controleren bij ontvangst en desgevallend binnen de 3 kalenderdagen per aangetekend schrijven de vervoerfirma aan te schrijven.

Verzakingsrecht van de klant indien hij een consument is

De consument*   heeft het recht aan het NGI mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motieven, binnen 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het produkt. De consument beschikt niet over het recht om van de aankoop af te zien wanneer het produkt volgens zijn specificaties is vervaardigd.
(* : namelijk een natuurlijke persoon die het produkt uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden verwerft)

Terugname van de geleverde producten

Het product wordt in geval van de uitoefening van het voormeld verzakingsrecht op kosten van de klant aangetekend teruggezonden naar het NGI op het adres :

Verkoopdienst NGI
Abdij Ter Kameren 13
1000 Brussel

Deze bepaling geldt echter niet voor de klant die de beschermhoes van de geleverde digitale drager heeft geopend en daarmee het zegel van de geleverde gegevensdrager heeft gebroken.

Betalingswijze en -termijn

De factuur wordt samen met een overschrijvingsformulier bij de levering gevoegd.
De betaling gebeurt uiterlijk op de laatste dag van de maand die volgt op de maand waarin de factuur werd opgemaakt.
Bij niet-betaling van de factuur binnen voormelde termijn is de klant met de betaling in verzuim. Het NGI zal vanaf dan 5% op de verschuldigde som eisen vermeerderd met de wettelijke intrest.

Klachten

Voor eventuele klachten kan u steeds terecht bij

Verkoopdienst NGI
Abdij Ter Kameren 13
1000 Brussel
tel. 02 629 82 82
fax 02 629 82 83
e-mail

Privacy

Conform de wet van 8 december 1992 betreffende de verwerking van persoonsgegevens heeft de klant recht op informatie, op mededeling, op correctie en op verzet.

Dit wil zeggen dat :
- U steeds toegang heeft tot uw persoonlijke gegevens en deze op juistheid kan controleren en u onjuistheden i.v.m. uw persoonlijke gegevens steeds kan doen verbeteren. Hiertoe kan u schriftelijk contact opnemen met

Verkoopdienst NGI
Abdij Ter Kameren 13
1000 Brussel

- Het NGI verbindt er zich toe de best mogelijke veiligheidsmaatregelen te treffen om te voorkomen dat misbruik zou worden gemaakt door derden van de door u bekend gemaakte persoonlijke gegevens.

 terug
 

home | producten | know-how | organisatie | online-resources | info-verkoop | copyright

opmerkingen over de website? contacteer ons
2013 © Nationaal Geografisch Instituut
Verkoopsvoorwaarden

naar boven