Welkom op de webpagina van de achtste Brocante van de ter Kamerenabdij, een organisatie van het Nationaal Geografisch Instituut.

Zondag 25 augustus 2019 van 8 tot 18 uur
ter Kamerenabdij, 1000 Brussel


Jammer genoeg zijn alle inschrijvingen afgesloten.

ARTIKEL 1: Het Nationaal Geografisch Instituut wil personeelsleden en vrienden van het NGI een gezellige activiteit voor de familie aanbieden en organiseert daarom de jaarlijkse « Brocante van de ter Kamerenabdij ».

ARTIKEL 2 Het gaat niet om een « markt » en ook niet om een « braderie ». De « Brocante van de ter Kamerenabdij » staat bijgevolg open voor particulieren alsook voor professionele brocanteverkopers. Alle deelnemers moeten zich houden aan de geldende wetgeving.

ARTIKEL 3: Dit evenement is aangegeven bij de bevoegde overheden (de eigenaar van het domein, BIM, gemeentebestuur van Brussel en Elsene) en wordt georganiseerd door het NGI. Het heeft plaats op het binnenplein van de Abdij en op de naast de kerk.

ARTIKEL 4: De organisatie en de praktische schikkingen (zoals de toewijzing van de plaatsen) vallen onder de excluseve verantwoordelijkheid van het NGI. De organisator behoudt zich het recht voor elke aanvraag te weigeren of elke deelnemer uit te sluiten die niet past in het kader van het evenement.

ARTIKEL 5: Het evenement « Brocante van de ter Kamerenabdij » staat open voor iedereen, maar is in de eerste plaats bestemd voor de personeelsleden van het NGI. Daarom is er een periode waarin zij voorrang krijgen bij de inschrijvingen.

ARTIKEL 6: Het inschrijvingsgeld bedraagt €15,00 en geeft recht op een standplaats van 4 strekkende meter. Voor personeelsleden van het NGI en voor houders van een Fed+-kaart geldt een voorkeurtarief.

ARTIKEL 7: Inschrijvingsformulieren zijn verkrijgbaar via de internetsite of telefonisch op het nummer 0474/69.20.76.

ARTIKEL 8: De inschrijving is pas definitief na ontvangst van de betaling. De inschrijvingen kunnen zonder voorafgaande mededeling worden afgesloten indien de aanvragen het aantal beschikbare plaatsen overstijgen.

ARTIKEL 9: De genummerde plaatsen zullen worden toegekend in de volgorde waarin de inschrijvingsformulieren binnenkomen en naargelang van de resterende beschikbare plaatsen. De plaatsnummers zullen aan de deelnemers worden meegedeeld bij ontvangst van de betaling. Op de dag van de brocante moeten ze het genummerd ontvangstbewijs meebrengen, zodat ze kunnen uitpakken op de plaats die voor hen is gereserveerd.

ARTIKEL 10: Wanneer een deelnemer afzegt of de gereserveerde plaats niet inneemt, heeft hij geen recht op terugbetaling van het inschrijvingsgeld, tenzij hij een medisch attest of een attest van de politie voorlegt.

ARTIKEL 11: De organisator behoudt zich het recht voor om de plaatsen van de deelnemers die niet bezet zijn om 8 uur, aan anderen toe te wijzen.

ARTIKEL 12: De deelnemers moeten via de Kloosterstraat naar het domein van de Abdij komen. Tussen 7.45 uur en 17.30 uur is alle gemotoriseerd verkeer op het domein verboden. De plaatsen moeten ten laatste om 18.30 uur weer vrij zijn.

ARTIKEL 13:Op het einde van de brocante mag er geen afval achterblijven op de standplaats en ook niet op het domein. Bij de inschrijving betaalt de deelnemer een « netheidswaarborg » van €10.00. Dit bedrag wordt teruggegeven wanneer hij vertrekt, op voorwaarde dat er geen afval meer ligt op zijn standplaats (op voorlegging van zijn afgestempelde « netheidswaarborg »).

ARTIKEL 14: Het is verboden drank en voedingswaren te verkopen. De organisator behoudt het recht op de verkoop van drank en voedingswaren voor zichzelf of voor bepaalde door haar gekozen handelaars.

ARTIKEL 15: Op de brocante mag geen enkel gevaarlijk voorwerp worden verkocht of gebruikt. De verkoper die hierop wordt betrapt, wordt verwijderd van het terrein van de brocante, indien nodig met de hulp van de politie, zonder dat hij aanspraak kan maken op een terugbetaling van zijn inschrijvingsgeld. Hij stelt zich bloot aan de wettelijk voorziene strafvervolging indien de politie tussenbeide moet komen.

ARTIKEL 16: De verkoper die zich niet aan het reglement houdt en moeilijkheden veroorzaakt, zal verwijderd worden.

ARTIKEL 17: De verkopers zijn verantwoordelijk voor hun stand en voor de aangeboden voorwerpen. Indien er voorwerpen worden aangeboden die aan een bijzondere reglementering onderworpen zijn, is alleen de verkoper hiervoor verantwoordelijk. Bij een duidelijk geval van diefstal moet de verkoper zelf het nodige doen indien hij een klacht wenst in te dienen.

ARTIKEL 18: Elke verkoper die met een voertuig over het terrein van de brocante rijdt, verklaart in orde te zijn met de verzekering en doet dit op eigen risico.

ARTIKEL 19: De organisator wijst elke verantwoordelijkheid af in geval van diefstal, verlies of andere toevallige gebeurtenis.

ARTIKEL 20: Elke verkoper moet persoonlijk verzekerd zijn.

ARTIKEL 21: Door het inschrijvingsformulier te ondertekenen erkent de verkoper kennis te hebben genomen van dit reglement en verbindt hij zich ertoe het na te leven. Hij ontslaat de organisatoren van elke verantwoordelijkheid.