Partnerschappen met overheden

Producten en diensten voor overheidsinstellingen. (contact)

Partnerschap met het NGI als producent en integrator van geodata

Het NGI heeft de opdracht om kwaliteitsvolle middenschalige topogeografische referentiegegevens te produceren voor het Belgisch grondgebied. Om dit op te bouwen worden meer en meer authentieke bronnen geïntegreerd. Hiervoor zijn er structurele samenwerkingen met onder andere federale overheidsinstellingen (bijv. met FOD FIN-AAPD en FOD Economie-Statbel rond administratieve grenzen), federale publiekrechtelijke rechtspersonen (bijv. met Infrabel rond spoorinfrastructuur) en gewestelijke overheidsinstellingen (bijv. met Informatie Vlaanderen en SPW rond luchtfoto’s).

Partnerschap met het NGI als geobroker 

Het NGI wil in zijn rol als “geobroker” of “geo-makelaar” voor de federale overheid verder evolueren tot de spil van de nationale geografische informatievoorziening.

Het NGI wil de federale ambtenaar voorzien van de geografische informatie die hij nodig heeft voor de uitvoering van zijn taken.

Het NGI verleent aan alle federale overheidsdiensten en instellingen kosteloze licenties voor het gebruik van NGI producten.

In dit kader kiest het NGI ook voor efficiënte en kostenbesparende oplossingen door aankoopcentrales te organiseren voor geografische producten en diensten. De entiteiten die van deze aankoopcentrales gebruik maken moeten zelf geen lastenboek opmaken of aanbestedingsprocedure doorlopen, maar kunnen onmiddellijk overgaan tot een bestelling. Zo heeft het NGI een centrale aankoop georganiseerd voor de terbeschikkingstelling van een digitaal wegennet (GeoOptifed1: TomTom-data) dat geolokalisatie en navigatie mogelijk maakt, en voor de toegang tot het Google Maps platform dat bestaat uit diverse producten en Google API’s/SDK’s.

Het NGI wil de federale overheidsinformatie met een geografische component ontsluiten voor de overheid, de private sector en de samenleving.

Het NGI is onder andere belast met de uitbouw van de nationale geografische informatie-infrastructuur, die de garantie moet bieden dat de Europese wetgeving inzake geo-informatie (INSPIRE) correct wordt omgezet op federaal niveau. Deze opdracht houdt in dat het NGI ook verantwoordelijk wordt voor het verspreiden van geografische gegevens die het niet zelf heeft geproduceerd. Het stelt deze ggevens ter beschikking op het federale geoportaal.

Het NGI wil geo-expertise beschikbaar stellen en hierbij de samenwerking tussen de verschillende bestuursniveaus ondersteunen, aanmoedigen en versterken.

Het NGI bouwt op de eerste plaats een structurele en duurzame samenwerking uit met de veiligheidssector, in het bijzonder Defensie, FOD Binnenlandse Zaken-NCCN, FOD Mobiliteit en de veiligheids- en nooddiensten zoals politie, brandweer en medische interventieteams. Voorbeelden hiervan zijn de samenwerking met de luchtvaartsector en de realisatie van een uniforme en gedeelde cartografie voor en met de hulpdiensten.

Het NGI kan in dit kader complexe, operationele behoeften identificeren, omzetten in duidelijke functionele en technische vereisten en vervolgens implementeren in een werkende geo-IT oplossing.

Het NGI biedt ook via verschillende raamovereenkomsten consultancydiensten aan in het domein van de geo-ICT.

Case GeoNAVOtool

GeoNAVOtool, geodata in dienst van de veiligheid

De GeoNAVOtool maakte voor het eerst één gemeenschappelijk strategisch en operationeel beeld mogelijk in de belangrijke multidisciplinaire commandoposten – tijdens de NAVO-top in 2018 –  belast met de strategische en operationele leiding van de veiligheid, gezondheid, logistiek, organisatie, het crisisbeheer, en inlichtingen. Zo beschikten alle partijen op een uniforme manier over dezelfde, realtime informatie.

Case Cartografie voor Natuurbranden

Cartografie voor Natuurbranden

Het project werd in het leven geroepen na de grote brand op de Kalmthoutse Heide in 2011. Daar bleek dat het bestaande kaartmateriaal niet voldeed. Uiteraard had elke hulpverleningsdienst of organisatie wel kaarten, maar verwijzen naar kaartmateriaal is onmogelijk als je collega niet met hetzelfde materiaal werkt. Daarom ontwikkelde het NGI een kaart voor hulpverleners.