Algemene gebruiksvoorwaarden

Het gebruik van de website TopoMapViewer is onderworpen aan de hierna bepaalde gebruiksvoorwaarden.

U wordt geacht kennis te nemen en de gebruiksvoorwaarden zonder enig voorbehoud te aanvaarden.

Intellectuele eigendomsrechten

De gegevens vermeld op deze website zijn eigendom van het NGI en zijn beschermd door het auteursrecht en door het databankenrecht (Wetboek van economisch recht van 28/02/2013).

Als gebruiker heeft u het recht om, zonder voorgaande toestemming van het NGI, de gegevens van TopoMapViewer voor privé- gebruik of voor niet-winstgevende of niet- commerciële doelstellingen of voor onderwijs of wetenschappelijk onderzoek te raadplegen en te printen (in A4 formaat), op te slaan in de bladwijzer en de website als link door te sturen naar derden, mits telkens de vermelding van de bron als volgt : © 2012 NGI TopoMapViewer.

Verbodsbepaling

De gegevens vermeld op deze website mogen, buiten de hierboven vermelde gevallen, in geen enkel geval:

  • op buitensporige wijze worden gekopieerd en gereproduceerd
  • aangepast worden met welke middelen dan ook, waardoor de waarheidsgetrouwheid wordt aangetast
  • verspreid of meegedeeld worden aan derden met het oog op commerciële doeleinden
  • met automatische downloadsoftware van de site gehaald worden

Voor inlichtingen of vragen daaromtrent: stuur een bericht.

Aansprakelijkheid

De gegevens van TopoMapViewer hebben geen enkele wettelijke waarde en zij worden u louter als informatie ter beschikking gesteld .

Het NGI is in geen enkel geval gehouden tot de terugbetaling van directe of indirecte schade (waaronder gederfde winst en bijkomende bijzondere, indirecte en incidentele schade), die door u door het gebruik van deze website zou oplopen. Ook wordt geen aanvullende schadevergoeding uitgekeerd.

Garantie

Het NGI verleent geen garantie op de gegevens die TopoMapViewer bevat. We bieden de website aan in de beschikbare vorm (“as is”), inclusief eventuele fouten. We kunnen niet garanderen dat de informatie van de gegevens correct of actueel is.

Bescherming van persoonsgegevens

Het NGI eerbiedigt steeds de bepalingen van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzicht van de verwerking van persoonsgegevens. De website maakt gebruik van zogenaamde ‘cookies’.

Sancties

Indien u een inbreuk maakt op één van de bepalingen van de algemene gebruiksvoorwaarden, meer in het bijzonder op de intellectuele eigendomsrechten en verbodsbepalingen, zal het NGI onverwijld een melding doen bij de politie en u zo nodig strafrechtelijk vervolgen.

Geschillen

Deze online-overeenkomst en alle geschillen en vorderingen die voortkomen van deze website of de gegevens die erop staan, vallen onder toepassingen van het Belgisch recht. Enkel de rechtbanken van Brussel zullen desgevallend bevoegd zijn.

Voor problemen of opmerkingen over de website contacteer onze webbeheerder.