home
home > copyright
 
Copyright op de internetsite

 

Het NGI beoogt met deze website de toegang van het publiek tot informatie over haar activiteiten, producten, knowhow en organisatie.
Deze toegang is kosteloos doch houdt de kennisname en aanvaarding in van de volgende voorwaarden en mededelingen:


Auteursrechten
© NGI-2002

Reproductie met bronvermelding is toegestaan, tenzij anders vermeld.

Indien voor de reproductie of het gebruik van tekstfragmenten of multimedia-informatie (geluid, beelden, software enz.) voorafgaande toestemming vereist is, wordt hiermee de bovengenoemde algemene toestemming opgeheven en worden beperkingen van het gebruik daarin duidelijk aangegeven.

Links naar deze site dienen te worden gemeld aan de webmaster van deze site. e-mail


Aansprakelijkheid

De gegevens op deze site (links inbegrepen) worden geacht correct te zijn op het ogenblik dat ze gepubliceerd worden. Indien wij opmerkzaam worden gemaakt op onjuistheden, zullen wij trachten deze te verbeteren.

Het gebruik van onze gegevens is op eigen risico.

Het NGI kan evenwel geen enkel verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de op deze site verstrekte gegevens aanvaarden.

Deze gegevens:

  • omvatten uitsluitend informatie van algemene aard die niet op de specifieke omstandigheden van enige persoon of entiteit gericht is.
  • Zijn niet noodzakelijk alomvattend, volledig, nauwkeurig of bijgewerkt

Het NGI kan in geen geval tegenover wie dan ook op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten
aan het gebruik van deze site of van een ander inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma's of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.


Privacy


Bij verwerking van persoonsgegevens wordt de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens in acht genomen.
 


home | producten | know-how | organisatie | online-resources | info-verkoop | copyright

opmerkingen over de website? contacteer ons
2013 © Nationaal Geografisch Instituut
Verkoopsvoorwaarden

naar boven